Adatkezelési tájékoztató

A Kereskedő a Szolgáltatás teljesítése érdekében jogosult a Vásárló által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Vásárló, illetve egyéb felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Vásárló érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával s igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja.

A Scitec Superbody jelentkezési felületen a BioTech USA Kft., mint Adatkezelő kezeli a Vásárlók/versenyre jelentkező személyek személyes adatait.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

Adatkezelő adatai: 

BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu

 1. A Kereskedő az adatkezelési tevékenysége során különösen jogosult
  1. Amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni; illetve
  2. A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.
 1. A Kereskedő a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
 2. Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Kereskedő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el. A Vásárló személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Kereskedő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
 3. A Kereskedő tiszteletben tartja és védi a Vásárló személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Kereskedő üzemeltet és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.
 4. Kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám, életkor, magasság, nevezési kategória, számlázási cím

A regisztráció és a vásárlás során a Vásárló által megadott saját személyes adatot pontosságáért kizárólag Vásárló felel. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

 1. Az adatkezelés célja: a Szolgáltatás teljesítése, a Vásárlói érdekek érvényesítése, a versenyre jelentkezők esetében a regisztrált jelentkezők megkülönböztetése, a verseny szervezésének biztosítása

A személyes adat szolgáltatása a szerződéskötéshez szükséges. A személyes adatok megadása nélkül a jegyvásárlás és az eseményre jelentkezés nem kezdeményezhető.

 1. Az adatkezelés időtartama: a vásárlás/ jelentkezéstől számítva a Ptk. szerinti általános elévülési határidő eltelte után kerül sor a törlésre. Továbbá a számlázási adatok esetében az irányadó jogszabály szerinti 8 év után kerül sor a törlésre.
 2. Adatfeldolgozók:

Az események szervezésében Adatkezelő partnere: Scitec Kft. (székhely: 1033 Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 01-09-372798; Adószám: 12299953-2-44)

Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet megbízott cég üzemeltet és felmerülő probléma esetén karbantart: JLM PowerLine Kft. (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13); Big Fish Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)

Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43); Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cégjegyzékszám: 01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42,  Email: info@servergarden.hu); RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.)

Adatkezelő a számlázáshoz számlázóprogramot használ: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; Cégjegyzékszám: 01-09-303201; Adószám: 13421739-2-41)

A jegyértékesítést Adatkezelő a funcode.hu weboldalon keresztül bonyolítja: Ticketpro Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Kazah utca 8., cégjegyzékszáma: 01-09-948730,

 1. Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-e) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.

 1. a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult vagy arra, hogy a rólad a vásárlással, illetve jelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható formában elkérd az Adatkezelőtől.
 2. b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 3. c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.
 4. d) Tiltakozáshoz való jog: jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
 5. e) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.
 1. Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu 

Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

 1. Adatkezelő elérhetőségei:

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet.