Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő adatai:

 

Név: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60.

Cégjegyzékszám: 01 09 352550

Adószám: 25114681-2-44

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus levelezési cím: info@biotechusa.com 

Telefonszám: +36 1 453 2716

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai:

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu

 

  1.  
  2.  

A kezelt személyes adatok: a rendezvényre belépő személyek képmása, hangfelvétele, valamint a róluk készült videófelvétel.

Az adatkezelés célja: a képmás, hangfelvétel, valamint mozgóképfelvétel felhasználása a Superbody 2023 eseményről történő tájékoztatás céljából a Scitec Nutrition weboldalán, Facebook oldalán, Instagram és YouTube csatornáján, továbbá egyéb online és offline felületeken, valamint promóciós és marketing célból azok későbbi hirdetéseiben történő felhasználása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelő a Superbody esemény keretein belül 2023. október 28-án Budapesten a Magyar Vasúttörténeti Parkban rendezi meg testépítő versenyét. A verseny a Scitec Nutrition táplálékkiegészítő gyártó és forgalmazó vállalat testépítő versenye 1998 óta. A Superbody célja a testépítés és kapcsolódó sportágak, az egészséges életmód, a szakszerű, egészséges sporttáplálkozás és táplálékkiegészítés népszerűsítése.

Az eseményekről való tájékoztatás céljából Adatkezelő fényképeket és videófelvételeket készít, melyeket a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétesz online és offline felületeken. Az Adatkezelő által szervezett nyilvános eseményről a fénykép és videófelvételeket promóciós és marketing anyagok készülhetnek.

Minden érintett jelezheti a superbody@scitecnutrition.com e-mail címen, hogy a képet, videófelvételt, melyen szerepel Adatkezelő, törölje, illetve anonimizálja azt.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett tiltakozásáig, de legkésőbb a Rendezvényt követő 5. év letelte utáni január hónapban törlésre kerülnek.

 

 

 

 

Adatfeldolgozók:

  1. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet megbízott cég üzemeltet és felmerülő probléma esetén karbantart.

Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com); Big Fish Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.)

  1. Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43); Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cégjegyzékszám: 01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu); RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.)
  2. Az események szervezésében Adatkezelő partnere: Scitec Kft. (székhely: 1033 Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 01-09-372798; Adószám: 12299953-2-44)

 

A személyes adatok további címzettjei (akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik): a Felek munkavállalói.

Adatkezelő továbbá tájékoztatja az Érintetteket, hogy a Rendezvényen a sajtó képviselői is kép és videóhangfelvételt készíthetnek. Ebben az esetben Adatkezelő személyes adatot nem kezel, a megjelent sajtóorgánumok önálló adatkezelőnek minősülnek. Az eseményen különböző sajtóorgánumok is készíthetnek felvételt.

 

Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbi a)-e) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

  1. a) Hozzáférési jog: az érintett jogosult visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhet.
  2. b) Helyesbítéshez való jog: jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  3. c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő kapcsolattartási e-mail címén vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheti az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat és címzetteket tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.
  4. d) Tiltakozáshoz való jog: érintett jogosul arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adataidnak kezelése ellen. Adatkezelő az érintett törlési, tiltakozási kérelme esetén felhívja az érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez-e az érintettek jogaival szemben. Adatkezelő ezekben az esetekben kizárólag akkor folytatja az adatkezelést, ha a fenti feltétel fennáll. Amennyiben Adatkezelő megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, abban az esetben haladéktalanul intézkedik az adatkezelés megszüntetéséről.

 

  1. e) Adatkezelés korlátozásához való jog: érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; illetve tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog: 

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400 
Fax: 06 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu  

Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.

 

Adatkezelő elérhetőségei:  

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet.

Hatályos: 2023. október 27. napjától